Aura Salon

Hair Salon
€0 Price range: (0 to 60) €60

Short Hair Wash & Blow Dry

Short Hair Wash & Blow Dry
€17.00

Mid Hair Wash & Blow Dry

Mid Hair Wash & Blow Dry 
€19.00

Long Hair Wash & Blow Dry

Long Hair Wash & Blow Dry 
€23.00

Short Hair Wash, Cut & Blow Dry

Short Hair Wash, Cut & Blow Dry   
€26.00

Mid Hair Wash, Cut & Blow Dry

Mid Hair Wash, Cut & Blow Dry 
€31.00

Long Hair Wash, Cut & Blow Dry

Long Hair Wash, Cut & Blow Dry 
€35.00

Hair Styling

Hair Styling 
€45.00

Tint Roots

Tint Roots 
€35.00

High / Low Lights

High / Low Lights
€60.00

Full Head Colour

Full Head Colour
€50.00

Half Head Colour

Half Head Colour
€40.00

Gent’s Cut

Gent’s Cut
€15.00

Gent’s Wash & Cut

Gent’s Wash & Cut
€20.00